امروز:

تکلیف اثبات دعوا در ثبت طرح صنعتی

 با ثبت طرح صنعتی، طراح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است؛ بنابراین اگر کسی بخواهد از آن حقوق بهره برداری و استفاده نماید باید از مالک آن اجازه بگیرد.
مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی در قوانین ملی کشورها پیش بینی شده است. در قانون ایران همان طور که در بند ( ب ) ماده 28 قانون مصوب 1386 آمده است : حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارتند از : ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.
بنابراین اگر کسی بدون اجازه مالک طرح صنعتی هر کدام از افعال فوق را انجام دهد یا مرتکب عملی شود که عادتاَ موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد، قابل تعقیب در دادگاه ذیصلاح است.

    تکلیف اثبات دعوا در ثبت طرح صنعتی

به طور کلی بار اثبات دعوی نقض به عهده صاحب طرح است. بدین توضیح که وقتی صاحب طرح مبادرت به طرح دعوی نقض در محاکم ذیصلاح می نماید باید دلیل یا دلایل مربوط به نقض را به دادگاه ارائه دهد، به عبارت دیگر صاحب طرح صنعتی باید دلیل یا دلایلی را ارائه کند که بر اساس آن اثبات نماید خوانده دعوی بدون اجازه او اعمالی را انجام داده است که به موجب قانون نقض حق تلقی می گردد یا اعمال او عادتاَ موجبات تجاوز آینده به حق او را فراهم نموده است.
به عنوان مثال چنانچه طراح با طرح دعوی نقض به محکمه صالح اعلام کند که خوانده مرتکب نقض حق او از طریق ساخت کالای حاوی طرح صنعتی ثبت شده وی گردیده است، باید نمونه محصولی که حاوی طرح صنعتی او است را به دادگاه ارائه دهد و همچنین باید اثبات کند که محصول حاوی طرح صنعتی او بدون اجازه وی ساخته شده و وارد بازار گردیده است.
البته چون اثبات این امر که محصولی با تقلید و نقض حقوق دارنده حق طرح ایجاد شده است عموماَ امری دشوار است و در بسیاری از موارد دارندگان حق توانایی لازم را در جهت اثبات این امر ندارند لذا در برخی از نظام های حقوقی در دعوی نقض حقوق بار اثبات را بر دوش مدعی علیه قرار می دهند و ثبت اثر را به عنوان یک " اماره نسبی " به نفع دارنده حق طرح تفسیر می کنند. لذا این خوانده است که باید اثبات کند طرح وی تقلیدی نیست.
با توجه به قانون مصوب 1386 و عمومات قانونی، اثبات اینکه خوانده مرتکب اعمال نقض شده است به عهده خواهان و صاحب طرح صنعتی گذاشته شده است.
شایان ذکر است، تشخیص ذی نفع در دعاوی ناشی از نقض طرح های صنعتی همانند سایر مصادیق حقوق مالکیت صنعتی دشوار است.
در قوانین ملی خیلی از کشورها مانند قانون مصوب 1386 ایران، از ذی نفع تعریفی به عمل نیانده است. رویه قضایی ایران نیز در خصوص مورد یکسان نیست، و این امر موجب تضییع حقوق صاحبان حقوق مالکیت صنعتی را فراهم نموده است. به عنوان مثال برخی از دادگاه ها در رابطه با اختراع به استناد ماده 60 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه، خواهان دعوی ابطال را در صورتی ذی نفع می دانند که در هر شرایطی قبلاَ اظهارنامه خود را به مرجع قضایی تسلیم نموده باشد. این تکلیف صحیح نمی باشد زیرا فرض یادشده در جایی مصداق دارد که مدعی ابطال، ادعای مالکیت بر اختراع را داشته باشد، بنابراین اگر شخص به عنوان مثال به علت جدید نبودن اختراع درخواست ابطال آن را کند نیازی به تسلیم اظهارنامه نمی باشد.
برخی از دادگاه ها برخلاف استنباط فوق، ذینفع را شخصی می دانند که نتیجه دعوی ابطال ورقه اختراع، تغییری در وضعیت مالی او ایجاد کند. برخی این رویه را مطابق با قوانین و مقررات دانسته اند و از آن دفاع نموده اند.
اگرچه ملاک یادشده در تشخیص ذینفع نسبت به ملاک های دیگر برتری دارد لیکن، با توجه به اینکه در تشخیص ذینفع در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد؛ قانونگذار باید در بازنگری یا اصلاح قانون تعریفی از ذینفع ارائه نماید یا اینکه در آیین نامه اجرایی قانون، از ذینفع تعریف روشن و شفاف به عمل آید. 


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

نکات مهم راجع به مجامع عمومی شرکت سهامی

ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات

ذیلاَ به بررسی مجامع عمومی شرکت سهامی و نکات مهم راجع به آن می پردازیم .

    مجمع عمومی

مجمع عمومی متشکل از سهامداران و تنها جایگاهی است که آنان می توانند در شرکت حضور پیدا کرده در تصمیمات کلان شرکت و تعیین مدیران آن دخالت نمایند. در مجامع عمومی ، ملاک تشکیل و اتخاذ تصمیمات ، اکثریت سهام است مه سهامداران. مجامع عمومی در شرکت ها، مشابه مجالس قانونگذاری در کشورها است و بر سه گونه است :

1- موسس
این مجمع که تشکیل آن در شرکت سهامی عام ضروری است برای انجام موارد ذیل پیش بینی شده است :
- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و رسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان
- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و اطمینان از پرداخت اقلاَ 35 درصد از تعهدات پذیره نویسان
- رسیدگی آورده های غیر نقدی و مزایای مطالبه شده موسسین
- تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم ، اصلاح آن .
- انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ( اعم از اصلی و علی البدل ) به تعداد و شرایط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب ( انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود ) . چون برای ثبت شرکت لازم است که شرکت دارای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان بوده و اسامی و مشخصات و اعلام قبولی اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان جزو مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت تسلیم گردد ، لاجرم باید انتخاب آن ها به وسیله مجمع عمومی موسسین انجام گیرد.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای صاحبان سهام ، تا تشکیل مجمع عمومی سالانه ، در آن منتشر خواهد شد.
پس از انجام شدن وظایف فوق، شرکت سهامی تشکیل و مجمع فوق دیگر تشکیل نخواهد گردید.
در شرکت های سهامی خاص، تمام موارد فوق از ابتدا توسط موسسین انجام می شود و مدارک آن به همراه اظهارنامه تسلیم مرجع ثبت شرکت ها می گردد. لذا تشکیل مجمع عمومی موسس در آن ها ضروری نیست.
نصاب تشکیل جلسه برای این مجمع، در دعوت اول حضور حداقل نصف سرمایه و در صورت عدم حصول نصاب مزبور، برای نوبت های دوم و سوم، یک سوم سرمایه است و تصمیمات نیز با آراء دوسوم حاضرین قابل اتخاذ است.
2- فوق العاده
تغییرات اساسنامه ، تغییر در سرمایه و انحلال شرکت قبل از موعد، منحصراَ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
تغییر در امتیاز سهام ممتاز نیز نیازمند تصویب همین مجمع است اعم از آنکه اینگونه امتیازات در اساسنامه ذکر شده و یا بدواَ توسط مجمع مزبور برقرار شود . سلب حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید برای افزایش سرمایه نیز از اختیارات مجمع فوق العاده است.
در صورتیکه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیات مدیره اختیار تصویب انتشار و تبدیل آن به سهام شرکت را دارد.
برای تشکیل جلسه، در اولین دعوت حضور بیش از نصف سهام ، و در صورت عدم تحقق، در دعوت دوم بیش از یک سوم سهام ضروری است . تصمیمات با اکثریت دوسوم حاضرین معتبر خواهد بود.
3- عادی
این مجمع پرکاربردترین مجمع شرکت های سهامی است. مطابق ماده 86 : " مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد ".
بنابراین اختیارات مجمع عمومی عادی اعم از مواردی است که مشخصاَ در قانون ذکر گردیده و یا احیاناَ در اساسنامه ذکر شده است . وظایف خاص ( قانونی ) مجمع مزبور عبارت است از :
- رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن
- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبلغ لازم
- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه و آگهی برای سهام داران و تشکیل مجمع عمومی در آن درج شود تا مطلع گردند.
حدود اعتبار اختیاراتی که ممکن است در اساسنامه علاوه بر موارد فوق برای مجمع عمومی عادی در نظر گرفته شده باشد منوط به آن است که در قانون ، جزء وظایف خاص سایر مجامع عمومی و یا وظایف خاص سایر ارکان، ذکر نشده باشد.
مجمع عمومی عادی بایستی حداقل یک بار در سال در موقعی که اساسنامه پیش بینی کرده است تشکیل شود و به رسیدگی و تصویب صورت های مالی و سایر امور شرکت بپردازد. ولی چنانچه مقتضی باشد می تواند در طول سال در دفعات متعدد تحت عنوان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده تشکیل جلسه دهد.
هیات مدیره شرکت مکلف به دعوت از مجمع عمومی است و در صورت عدم دعوت، بازرسان شرکت این تکلیف را خواهند داشت . ( م 91 ) علاوه بر این، سهامدارانی که اقلاَ یک پنجم سهام را دارند نیز می توانند پس از طی تشریفاتی مجمع عمومی عادی را دعوت نمایند.

    چند نکته

- در کلیه موارد تشکیل مجامع عمومی، باید دعوت از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار معین شده توسط مجمع عمومی به عمل آید. در صورتی که کلیه سهامداران در محل مجمع حضور داشته باشند، نشر آگهی الزامی نیست.
- حضور نماینده صاحبان سهام به جای آنان در جلسات مجامع عمومی بلااشکال است. از حاضرین با قید تعداد سهام و آراء ایشان صورتی ترتیب داده می شود و به امضای آنان می رسد.
- دعوت از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه به عهده هیات مدیره است  ولی بازرس نیز می تواند هر گاه لازم بداند اقدام به دعوت کند. دارندگان حداقل یک پنجم سهام نیز حق دارند متقاضی تشکیل جلسه مجمع عمومی از طریق هیات مدیره و سپس بازرس شوند و در صورت عدم اجابت از سوی اینان ، راساَ دعوتنامه را منتشر کنند.
- جلسات مجامع توسط هیات رئیسه ای اداره می شود که مرکب است از رئیس، دو ناظر و یک منشی. فقط منشی ممکن است از میان سهامداران انتخاب نشود. رئیس هیات رئیسه، همان رئیس هیات مدیره است مگر در اساسنامه طور دیگری ذکر شده باشد و یا دستور جلسه انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره باشد.
- هر گاه فرصت برای تمام موارد دستور جلسه مجمع کافی نباشد، هیات رئیسه می تواند با اعلام تنفس در فاصله ای که بیش از دو هفته نباشد مجدداَ جلسه را تشکیل دهد و برای جلسه جدید نیاز به دعوت مجدد نیست و همان نصاب جلسه اول ملاک خواهد بود.
- از مذاکرات و تصمیمات مجمع، صورتجلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیات رئیسه می رسد و نسخه ای از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
- لازم نیست تمام مصوبات مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها جهت ضبط در سوابق شرکت ارسال شود مگر در موارد ذیل :
1- انتخاب مدیران و بازرس شرکت
2- تصویب ترازنامه
3- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه
4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
این موارد از سوی مرجع ثبت شرکت ها در روزنامه رسمی برای اطلاع عموم آگهی خواهد شد.


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

شرایط ثبت برند فست فود

شاید کمتر کسی از فعالان حوزه غذایی فست فود به ثبت برند توجهی کرده باشد و از اهمیت این موضوع می توان گفت اکثر فعالان در این حوزه غافل بوده اند. در حالی که ثبت برند فست فود ارزش کار شما را به شدت افزایش خواهد داد و باعث توجه بیش از انتظارتان به رستوران و فست فود شما خواهد شد.

فست فودی ها باید از اتحادیه فست فود مجوز و یا پروانه فعالیت دریافت کنند و در هنگام ثبت برند خود پروانه فعالیت خود را به اداره مالکیت معنوی به عنوان متولی ثبت برند تسلیم نمایند. فست فود ها با ثبت برند و مدیریت و به شهرت رساندن برند خود به سادگی می توانند اقدام به توسعه فعالیت خود با ایجاد شعبات و نمایندگی های داخلی و حتی خارجی بکنند. موضوعی که دور از دست رس نیست و تنها کافی است با برنامه ریزی مناسب و ارائه کیفیت در خور مشتری به این مهم نائل شوید.

در واقع داشتن برند و علامت تجاری جزئی لاینفک در قرارداد ها و تاسیس شعبات و نمایندگی ها برای فست فود ها می باشد. به موجب قانون الزامی برای ثبت برند در نوع خاص فست فود دیده نمی شود ولی داشتن برند در این زمینه موجبات اعتبار و اعتماد بیشتر مشتریان را فراهم می کند.

نحوه ثبت برند فست فود:

برند فست فود باید کاملا به زبان ایرانی و فرهنگ ایرانی طراحی شده باشد مگر اینکه شما خواهان فعالیت در مناطق آزاد اقتصادی و یا داشتن شعبه در سایر کشور ها و مناطق برون مرزی باشید. در این صورت باید ابتدا کارت بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی ایران دریافت نمایید و سپس برای ثبت برند خود با استفاده از حروف لاتین و غیر فارسی اقدام نمایید.

در نظر داشته باشید که هنگام ارائه درخواست برای ثبت برند لاتیم برای فست فود باید کارت بازرگانی و همچنین مجوزی که از اتحادیه فست فود دریافت نموده اید اعتبار کافی و لازم را داشته باشد.

با استفاده از برند شما به مشتریان وفا دار و ثابت دست خواهید یافت افرادی که به دیگران شما را با نام و برند تجاریتان معرفی می کنند و به دیگران در خصوص کیفیت و منحصر به فرد بودن شما با ذکر نام برند تجاریتان خواهند پرداخت و این در دنیای کسب و کارهای مردمی یعنی برند سازی و موفقیت برند. چیزی که می تواند درامد شما را هر روز بیشتر کند.

شاید به گمان شما الزامی هم برای ثبت برند نباشد و تنها با داشتن یک نام منحصر به فرد بتوان به این ارزش دست پیدا کرد. اما متذکر می شویم که نقطه ضعف همه رقبا و افراد شکست خورده دقیقا همین نکته است. در جامعه باز و اقتصاد رقابتی برخی از افراد سود جویی می کنند . انها موفقیت خود را با استفاده از موفقیت دیگران می بینند و  به همین دلیل به راحتی با الگو بردای و کپی از برند شما و ارائه فست فود های بی کیفیت تمامی تلاش های چند ساله شما را بر باد خواهند داد.

مشتریانی که به دنبال برند شما تا ادرس شما به زحمت امده اند وقتی به اشتباه از برندی تقلبی و غذایی که متعلق به شما نیست میل کنند خیلی ساده شروع به  تخریب برند شما خواهند کرد. در اینجا می توان اهمیت ثبت برند در موضوعات تجاری غذایی مانند فست فود را به خوبی احساس کرد.

وقتی شما برند خودتان را با هزینه بسیار کم و استفاده از خدمات تخصصی موسسه حقوقی ویونا به ثبت برسانید دیگر اطمینان خواهید داشت که کسی جرات استفاده از برند شما را نفع خود در هیچ کجای ایران و در صورت ثبت بین المللی برند در هیچ کجای دنیا نخواهد داشت و در صورتیکه فردی این کار را بر اثر نا اگاهی انجام دهد قانون به حمایت از شما خواهد امد و نه تنها فرد خاطی اجازه استفاده از ان را دیگر نخواهد داشت بلکه جریمه و خسارت وارد شده به شما را هم باید پرداخت نماید.

از این رو ثبت برند در فست فود بسیار توصیه می شود. اما برند منحصر به فرد یک فست فودی تنها ابزار حفظ اعتبار و تمایز بین خدمات و محصولات غذایی شما با دیگران نیست. برند شما ابزار بازار یابی و فروش بیشتر برای شما هم خواهد بود. بخصوص اگر در فست فودی خود خدمات ویژه ای داشته باشید و یا بخواهید خود را به دیگران معرفی نمایید و به دنبال بازار های متنوع دیگر باشید این ابزار قدرتمند ترین ابزار برای اعتبار و فروش بیشتر شما خواهد شد.

اگر شما به همراه برند تجاری خود بر روی برند شخصی خود هم متمرکز شوید خواهید دید که موفقیتی اساسی به همراه شما خواهد بود. شما باید به مشتریان خود ارزش داده و اطلاعات و دانش غذایی که انها به دنبال ان می گردند را ارائه نمایید. خدمات مورد انتظار انها را براورده نمایید  و به انتقادات و پیشنهادات انها گوش فرا دهید و به سادگی برند سازی کنید تا برند فست فود شما ابزار ارزشمند کسب و کار شما شود.

مدارک لازم برای ثبت برند فست فود

    کپی شناسنامه و کارت ملی برای افراد حقیقی و کپی اساسنامه و روزنامه رسمی شرکت برای اشخاص حقوقی
    نمونه از علامت مورد تقاضا در ابعاد 10*10
    کارت بازرگانی برای ان دسته که خواهان ثبت برند خود به لاتین هستند.
    کپی جواز کسب برای افراد حقیقی و پروانه شرکت برای افراد حقوقی
    وکالتنامه وکیل در صورت استفاده از وکیل
    کپی روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی

در دنیا کم وجود ندارند فست فود هایی که به واسطه نام و اوازه شان توانسته اند به میلیارد ها ثروت دست پیدا کنند و مهم ترین و معروف ترین مثال برای ان می تواند فست فود و رستوران مک دونالد باشد. فست فود ها با ثبت برند خود به مشتریان خود انتظار می دهند و مشتری که ببیند یک فست فودی از برندی معتبر برخوردار است به دلیل قانونی بودن ان اطمینان پیدا می کند که کیفیت غذا و خدمات این رستوران و فست فود مناسب خواهد بود.


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

نحوه ی ثبت طرح های صنعتی

در این مقاله قصد داریم درباره نحوه ثبت طرح های صنعتی توضیحات بیشتری را ارائه دهیم.طرح صنعتی اصولاً نمایانگر شکل و ظاهر کلی یک کالا و محصول است ولی از دید حقوق مالکیت فکری،طرح صنعتی خصوصیات مربوط به شکل و ساختار و یا نقش و تزئینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرآیند صنعتی می باشد که سبب زیبایی و جذابیت محصول ارائه شده می گردد.بنابراین به عنوان یک قاعده کلی،طرح صنعتی از اجزای ذیل تشکیل شده است.

ویژگی های سه بعدی مانند شکل یک کالا

ویژگی های دو بعدی از جمله تزئینات،خطوط یا رنگ های به کار رفته در یک کالا

ترکیبی از هر دو مورد

طرح صنعتی می تواند در انواع زیادی از محصولات صنعتی و حتی صنایع دستی می تواند کاربرد داشته باشد؛از جمله این محصولات می توان به ابزارآلات فنی و تجهیزات پزشکی، کالاهای لوکس و تجملی،لوازم خانگی،وسایل برقی و الکتریکی،خودروهای سواری،طرح های نساجی،کالاهای تفریحی و غیره اشاره نمود.طرح صنعتی چیزی است که موجب جذاب نشان دادن کالا خواهد شد و به همین منظور ارزش تجاری و قابلیت فروش یک محصول افزایش می یابد و حتی در برخی از موارد ممکن است دلیل فروش محصولات یک شرکت باشد.

حمایت از طرح صنعتی میتواند بدون ثبت طرح صنعتی صورت پذیرد.مرجع ثبت طرح های صنعتی اداره مالکیت صنعتی واقع در تهران است.ثبت طرح صنعتی سبب می شود،مالک طرح دارای حق انحصاری جلوگیری از نسخه برداری غیر مجاز یا تقلید توسط اشخاص ثالث باشد،این حق باعث می شود دیگران از ساخت،عرضه،واردات،صادرات یا فروش هر محصولی که طرح در آن به کار رفته یا در آن گنجانده شده است منع شوند. بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی.

مالک طرح صنعتی ثبت شده،مجاز است علیه شخصی که بدون موافقت وی اقدام به بهره برداری از طرح صنعتی ثبت شده که عبارتند از: ساخت،فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی نموده و مرتکب عملی شود که عادتا موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد،در دادگاه،اقامه دعوی نماید.

طرح های صنعتی قابل ثبت
براساس ماده ۲۱ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و غیره،طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر شکل دیگر پیش از تاریخ ارائه اظهارنامه یا برحسب مورد پیش از حق تقدم اظهارنامه به منظور ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم فاش نشده است.

مراحل ثبت طرح صنعتی
طبق ماده ۶۷ قانون فوق،برای ثبت طرح صنعتی میبایست اظهارنامه ای به مرجع ثبت ارائه دهید.اظهارنامه ثبت طرح صنعتی که به اداره مالکیت صنعتی ارائه می گردد،همراه نقشه،عکس و دیگر مشخصات گرافیکی کالا تشکیل دهنده طرح صنعتی می باشند و ذکر نوع فرآورده هایی که طرح صنعتی برای آنها استفاده می گردد،خواهد بود،در صورتی که طرح صنعتی سه بعدی باشد،اداره مالکیت صنعتی مجاز به درخواست نمونه واقعی یا ماکتی از آن به همراه اظهارنامه می باشد.اظهارنامه مشمول هزینه تعیین شده برای ارائه آن خواهد بود.

اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طرح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست،اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید (ماده ۲۲ قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و غیره)
اظهارنامه ثبت طرح صنعتی میبایست در ۲ نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و بعد از قید تاریخ،به وسیله متقاضی یا نماینده قانونی او به امضاء برسد.
تبصره _ چنانچه اسناد ضمیمه اظهارنامه و دیگر اسناد مربوط،به زبان دیگری غیر از زبان فارسی باشد،ارائه اصل مدارک لازم همراه با ترجمه عادی کامل آنها اجباری می باشد،با این وجود در صورتی که ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد در جریان بررسی اظهارنامه،ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور،معادل فارسی نداشته باشد،ذکر همان اصلاحات کفایت می کند.(ماده ۶۸آین نامه قانون مذکور)
ماده ۶۹ آیین نامه قانون ثبت اختراع وغیره _ متقاضی میبایست اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به شکل حضوری یا با پست سفارشی و یا در چارچوب ⃰ ماده ۱۶۷ آیین نامه ثبت اختراعات و غیره به مرجع ثبت ارائه دهد.تاریخ وصول اظهارنامه یا تاریخ داده پیام،تاریخ اظهارنامه به شمار می رود.
⃰ ماده ۱۶۷ آیین نامه ثبت اختراعات وغیره _ مرجع ثبت موظف است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن تمامی مراحل از قبیل ثبت داخلی یا بین المللی اختراعات،طرح های صنعتی وعلائم،از جمله ارائه،بررسی،اصلاح وثبت اظهارنامه،انتشار آگهی وثبت این مالکیت ها وتمدید اعتبار آن یا اعمال هرگونه تغییرات وانتقالات وهم چنین پرداخت های مقرر، اقدامات مقتضی را معمول دارد.
تبصره : تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات،طرح های صنعتی وعلائم با سازمان ها وموسسات مربوطه می تواند به صورت الکترونیکی انجام پذیرد.
مواردی که میبایست در اظهارنامه ذکر گردد:
اظهارنامه طرح صنعتی میبایست شامل نکات ذیل باشد :
اسم،نشانی،کد پستی،شماره ملی،تابعیت و سمت متقاضی یا نماینده قانونی وی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است،ذکر نام،نوع فعالیت،اقامتگاه،محل و شماره ثبت،تابعیت،مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر الزامی است؛
اسم، اقامتگاه و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند،چنانچه متقاضی در ایران اقامت نداشته باشد;
اسم و اقامتگاه طراح چنانچه متقاضی همان طراح نباشد؛
ذکر کالا و طبقه ای که متقاضی در خواست ثبت طرح برای آن را دارد؛
تاریخ،محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه طرح صنعتی در خارج،در صورت درخواست حق تقدم؛
تعیین ضمایم
تبصره۱٫ در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی،امضای آنها از طرف اشخاص مجاز،ضروری است.
تبصره۲٫ اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود.(ماده ۷۰ آیین نامه قانون ثبت اختراع و غیره)
مدارکی که باید ضمیمه اظهارنامه شود :
براساس ماده ۷۳ آیین نامه،مدارک زیر میبایست ضمیمه اظهارنامه گردند:
مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح
مدارک نمایندگی،چنانچه تقاضا به وسیله نماینده قانونی صورت گیرد.
در صورتی که طرح صنعتی دو بعدی باشد،پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
در صورتی که طرح صنعتی سه بعدی باشد،پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح
در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه مطالبه کند،اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود تسلیم می دارد،باید حداکثر ۲۰×۲۰×۲۰ سانتی متر و وزن آن حداکثر ۲کیلو گرم و از ماده ای با دوام و غیر فاسد شدنی باشد.شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد ۱۰×۲۰ سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشکی باشد.
درخواست کتبی به تاخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن،در صورت تمایل.
درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح،در صورتی که طراح نخواهد اسم او قید گردد.
رسید هزینه اظهارنامه و چنانچه اظهارنامه شامل دو یا چند طرح صنعتی است،رسید مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان به ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از آن تاریخ ارائه گردد.

در ادامه با موسسه ثبت شرکت کریم خان همراه باشید تا توضیحات بیشتری در خصوص نحوه ثبت طرح صنعتی را به شما ارائه دهد.
توضیح ۱٫ طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا رسم شده،موضوع بندهای۳ و۴ فوق باید حداکثر در ابعاد ۲۰×۲۰ سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد.
توضیح ۲٫ در صورت ارائه ماکتی از مدل طرح،مرجع ثبت می تواند ماکت ذکر شده را ممهور به مهر و تاریخ نموده به متقاضی بازگرداند.
توضیح ۳٫ در صورتی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد،تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر جدا می شوند.

اعلام وصول اظهارنامه
مرجع ثبت مقدمتا صحت تنظیم اظهارنامه را از نظر شناسایی هویت متقاضی و نمایش گرافیکی طرح صنعتی بررسی نموده و پس از وارد کردن اظهارنامه در دفتر ثبت،نسخه دوم آن را همراه ضمائم که شامل همان مشخصات نسخه اصلی است بعد از امضاء و مهر و قید تاریخ (ساعت،روز،ماه و سال) وصول آن با کلیه حروف،به عنوان رسید به متقاضی مسترد (برگردانده) خواهد کرد.
تبصره _ در مورد اظهارنامه هایی که به وسیله پست سفارشی ارسال می گردد،چنانچه اظهارنامه ها به ثبت رسید،نسخه دوم آن ها به انضمام ضمائم به هزینه مرجع ثبت با پست سفارشی، به عنوان رسید به متقاضیان بازگردانده خواهد شد؛در صورت عدم ثبت نیز مراتب به همین ترتیب به متقاضیان اطلاع داده خواهد شد.پاسخ اظهارنامه های واصله در چارچوب ماده ۱۶۷، آیین نامه به صوت الکترونیکی خواهد بود.(ماده ۸۱ قانون ثبت اختراعات و غیره)

بررسی اظهارنامه و اخطار رفع نقص
مرجع ثبت در عرض ۶۰ روز از تاریخ وصول،اظهارنامه و ضمائم آن را از نظر رعایت جنبه های شکلی و دیگر شرایط نوشته شده در قانون آیین نامه ثبت اختراعات و … و همچنین مطابقت دادن طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه بندی بین المللی،را بررسی می کند.در صورتی که مرجع ثبت پس از بررسی متوجه ایرادات و نواقصی در اظهارنامه و ضمایم آن شوند،مراتب را کتباً و با ذکر جزئیات به متقاضی ابلاغ نموده و تا مهلت مقرر در این آیین نامه نقایص آن را رفع کند.در صورتی که متقاضی در مهلت مشخص قانونی به هر دلیلی نتواند نقایص اعلامی را رفع کند مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را به صورت کتبی با قید دلیل یا دلایل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.توضیح _ مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا سقف ۳۰ روز و برای متقاضیان اقامت یافته در خارج از کشور تا ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ حساب می گردد.(مواد ۸۲ و۸۳ آیین نامه قانون ثبت اختراعات و غیره)

درخواست حق تقدم
طبق ماده ۷۴ آیین نامه ثبت اختراعات و … در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون ثبت اختراعات و غیره،حق تقدم را درخواست کرده باشد؛هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی میبایست درخواست خود را حاکی از این حق باشد،به مرجع ثبت ارائه دهد.این درخواست میبایست شامل نکات ذیل باشد:
تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا ارائه شده است و در صورتی که اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد،ذکرماخذ آن .
در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد،مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آنها محاسبه می شود.(ماده ۷۵ آیین نامه)
⃰ ماده ۷۶ آیین نامه – مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی،۶ماه از تاریخ ارائه اظهارنامه اصلی خواهد بود.در این مورد روز ارائه جزء مدت به حساب نخواهد آمد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد،این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری پس از روز تعطیل محاسبه خواهد شد.

اصلاح،استرداد و انتقال اظهارنامه
براساس ماده ۷۸ آیین نامه ثبت اختراعات و … ،متقاضی مجاز است تا پیش از ثبت طرح صنعتی،اظهارنامه خود را اصلاح نماید،به شرط اینکه از حدود اظهارنامه اولیه بیشتر نشورد.درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر انجام می پذیرد.متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان پیش از ثبت طرح صنعتی می تواند ضمن ارائه درخواست کتبی به مرجع ثبت،اظهارنامه خود را بازگرداند.در صورت استرداد اظهارنامه،هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد.( ماده ۷۹ آیین نامه)
⃰ ماده۸۰ آیین نامه ثبت اختراعات وغیره _ انتقال حق مالکیت ناشی از ارائه اظهارنامه یا اعطای هر گونه اجازه بهره برداری از آن باید به درخواست کتبی هر ذینفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط نوشته شود.اعمال این تغییر مشروط بر پرداخت هزینه خواهد بود.

پرداخت هزینه ها و ثبت طرح صنعتی
براساس ماده ۸۵ آیین نامه هر گاه تقاضای ثبت طرح صنعتی مورد پذیرش مرجع قرار بگیرد،مراتب به صورت کتبی به متقاضی اعلام شده و وی باید ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ اعلام، برای پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی موضوع ماده ۸۶،آیین نامه ثبت اختراعات و غیره،اقدام کند.در صورت عدم پرداخت هزینه ها در مهلت مشخص شده در فوق،اظهارنامه کان لم یکن تلقی می شود.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می باشد.

انتشار آگهی و اعطای گواهینامه
مرجع ثبت پس از ثبت طرح صنعتی،مراتب را ظرف ۳۰ روز جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می نماید.(ماده ۸۶آیین نامه)
ماده ۸۸ آیین نامه قانون ثبت اختراع وغیره- پس از ثبت طرح صنعتی و انتشار آگهی مربوط به آن و تحویل نسخه انتشار یافته یا منعکس در سایت روزنامه رسمی به مرجع ثبت،گواهینامه ثبت طرح صنعتی با الصاق تصویر یک نمونه کامل از طرح و منگنه و مهر کردن آن،به مالک طرح یا نماینده قانونی وی ارائه می گردد.

https://sabtkarimkhan.com/نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت تولیدی با توضیجات کامل

ثبت شرکت تولیدی :

ثبت شرکت تولیدی همانطور که از نام آنها مشخص می باشد به فعالیت های تولیدی مشغول می باشند در موضوع فعالیت آنها قید کالاهای تولیدی الزامی می باشد ثبت شرکتهای تولیدی در قالب سهامی خاص و هم در قالب مسئولیت محدود می توان در اداره ثبت شرکتها به ثبت رساند در اساسنامه این قالب ثبتی حتما انجام فعالیتهای تولیدی ذکر می گردد. شرکت های تولیدی در دو قالب سهامی خاص و با مسئولیت محدود قابل ثبت هستند که شرایط ثبت شرکت تولیدی در هر کدام از این قالب های ثبتی متفاوت است . این قبیل شرکت ها نیاز به اخذ مجوزهایی از سازمان هایی مانند : سازمان صنایع و معادن ، بهداشت و دیگر سازمان ها دارند .

مراحل ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص:

•    حداقل سه نفر عضو هیات مدیره به همراه دو نفر بازرس اصلی و علی البدل
•    سرمایه اولیه شرکت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد
•    واریز ۳۵% از سرمایه اولیه شرکت و ارائه گواهی بانکی
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص عبارتند از :

•    کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه اعضاء هیئت مدیره و بازرسین
•    اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و ارائه آن
•    امضاء اقرارنامه مدیران
•    در صورت نیاز به مجوز ارائه مجوزهای لازم
•    ثبت سامانه ای شرکت از طریق کارشناسان ثبت شرکت پایش
•    بعد از  تایید نهایی ثبت شرکت با گذشت ۳ الی ۴ روز دریافت تایید نام شرکت
•    امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
•    ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها
•    تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تاسیس
•    مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکتها و دریافت پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
•    ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت ۱۵ الی ۲۰ روز کاری

مراحل ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود :

•    حداقل دونفر شریک بالای ۱۸سال
•    سرمایه شرکت نمیتواند از ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کمتر باشد
•    اقرار مدیرعامل مبنی بر دریافت کل سرمایه
مدارک لازم جهت ثبت شرکت تولیدی با مسئولیت محدود عبارتند از :
•    مدارک شناسایی کلیه اعضا هیئت مدیره و سهامداران
•    ارائه گواهی عدم سوء پیشینه
•    امضا اقرارنامه توسط سهامداران
•    تهیه مجوزهای تولیدی
•    ثبت سامانه ای شرکت
•    بعد از  تایید نهایی ثبت شرکت با گذشت ۳ الی ۴ روز دریافت تایید نام شرکت
•    امضاء کلیه اوراق توسط اعضاء هیئت مدیره و سهامداران
•    ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها
•    تایید مدارک توسط کارشناس اداره ثبت شرکتها و صدور آگهی تاسیس
•    مراجعه وکیل به اداره ثبت شرکتها و دریافت پرونده ثبتی به همراه آگهی تاسیس دارای شماره ثبت و شناسه ملی
•    ثبت نام روزنامه رسمی طی مدت ۱۵ الی ۲۰ روز کاری

ثبت شرکت تولیدی تعاون و مصرف :

شرکتهای تعاونی از به م پیوستن چند نفر شریک با در نظر گرفتن منافع خود تشکیل می گردد این اشخاص برای رفع نیازهای یکدیگر و بهبود وضع اقتصادی خود اقدام به تشکیل شرکت تعاونی می نمایند.
تعاون به معنای همکاری ، کمک و همیاری متقابل می باشد شرکتهای تعاونی برای انجام امور تولید و توزیع تاسیس می گردد.
در قانون تجارت شرکتهای تعاونی به طود کامل توضیح داده شده است در این شرکتها برخلاف شرکتهای سهامی که شرکا به میزان آورده نقدی خود مسئولیت دارند سهامداران شرکتهای تعادنی تنها دارای یک حق رای در مجمع می باشندو این حق رای براساس سرمایه آنها تعیین می گردد.

پروانه بهره برداری ثبت شرکت تولیدی :

چنانجه اشخاص حقوقی قصد داشته باشند در یک واحد تولیدی و یا کارگاهی شروع به فعالیت نمایند از نیروهای انسانی و دستگاهای پیچیده استفاده نمایند می بایست پروانه بهره برداری اخذ نمایند. برای اخذ این پروانه داشتن تجربه و تحصیلات مرتبط با فعالیت ضروری می باشد اعتبار این پروانه برای مدت دو سال می باشد و تمدید آن با تایید کارشناس امکان پذیر می باشد.

مراحل صدور پروانه تولید :

      دریافت پرسشنامه از معاونت صنایع دستی
    •    بازدید از محل کارگاه توسط کارشناس اداره صنایع
    •    پس از تایید کارشناس صدور مجوز
    •    با صادر شدن مجوز اخذ پروانه تولید از معاونت صنایع دستی


شرایط تمدید پروانه تولید:

برای انجام این امر می بایست تقاضانامه کتبی توسط شخص تکمیل گردد و به سازمان مربوطه ارجاع شود با ارجاع درخواست کارشناس برای بازدید از محل مراجعه می کند و در صورت تایید تمدید پروانه صورت می گیرد.

شرایط اخذ پروانه تولید کارگاهی عبارتست از :

•    مطالعه قانون و داشتن تمامی شرایط مندرج در آن
•    دارا بودن محوطه کارگاهی که آماده بهره برداری باشد با سند مالکیت یااستیجاری
•    داشتن اقامت دائم در محل کارگاه
ثبت شرکت تولیدی

مدارک لازم برای اخذ پروانه تولید کارگاهی:

•    اصل مدارک شناسایی و کارت ملی
•    ارائه مدارک ثبتی شرکت
•    یک قطعه عکس ۳*۴ و رعایت موازین اخلاقی
•    ارائه کارت پایان خدمت
•    مدارک لازم دال بر انجام فعالیتهای تولیدی در  زمینه فعالیت درخواستی
•    تکمیل فرم درخواست و پرسشنامه


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

استثنائات وارده بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی( خاتمه استفاده از حق)

  حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی بنا به مصالحی از قبیل منافع عمومی و منافع مصرف کننده محدود می شود.

در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در رابطه با استثنائات وارد بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی مانند اختراعات به صراحت مقرره ای نیامده است.

بند 2 ماده 26 موافقتنامه تریپس برای اعضاء این اختیار را قائل شده است که استثنائات محدودی را در مورد حمایت از طرح صنعتی قاائل شوند، مشروط بر اینکه استثنائات مزبور مغایرتی غیرمعقول با استفاده معمولی از طرح های صنعتی مورد حمایت نداشته باشد و به منافع مشروع مالک مورد حمایت، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه ای غیرمعقول وارد نیاورد.
در قوانین ملی کشورها نیز با توجه به سطح توسعه یافتگی آن ها مقررات متفاوتی در رابطه با استثنائات وارده بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی آمده است. ماده 23 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 ایران مفاد بند ( ج) ماده 15 قانون یادشده را که در رابطه با اختراعات است تسری به طرح های صنعتی نیز داده است؛ با توجه به بند فوق، استثنائات وارده بر حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح های صنعتی را به طور خلاصه به شرح ذیل می توان احصاء کرد :
1- خاتمه استفاده از حق
2- گواهی های طرح صنعتی و حمل و نقل بین المللی
3- بهره برداری با اهداف آزمایشی
4- استفاده مقدم
5- واگذاری حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی
در این نوشتار به تشریح راجع به " خاتمه استفاده از حق " می پردازیم.

    خاتمه استفاده از حق

با توجه به ماده 23 قانون مصوب 1386 و همانطور که در شق ( 1 ) بند ( ج) ماده 15 قانون مصوب 1386 آمده است، حقوق ناشی از گواهینامه طرح صنعتی شامل بهره برداری از کالاهایی که توسط مالک طرح صنعتی یا توافق او در بازار ایران عرضه می شود نمی گردد.
این شق از بند ( ج ) ماده 15 قانون مصوب 1386 در مقام تبیین موضوع خاتمه استفاده از حقوق یا دکترین خاتمه یا اتمام حق است که هم در مباحث مالکیت صنعتی و هم مالکیت ادبی و هنری کاربرد دارد.
بر اساس این دکترین، زمانی که محصول واجد عنصر حقوق مالکیت معنوی از قبیل اختراع یا طرح صنعتی در بازاری فروخته می شود؛ حقوق صاحب آن حق مالکیت معنوی نسبت به آن محصول تحت شرایطی خاتمه یافته تلقی می شود...به عبارت دیگر، وقتی یک کالای حاوی طرح صنعتی، توسط صاحب آن و یا با رضایت او به بازار عرضه می شود، صاحب طرح صنعتی نمی تواند دعوی نقض حق برای جلوگیری از فروش بعدی، واردات یا استفاده از آن کالاها را در مراجع ذیصلاح اعم از داری یا قضایی مطرح کند.
به عنوان مثال اگر صاحب طرح صنعتی تعدادی از کالاهای حاوی طرح را در بازار به صورت عمده به فروش برساند، چنانچه این حق را داشته باشد که بر فروش های بعدی نیز کنترل داشته باشد و این حق را داشته باشد از فروش عمده فروشی به خرده فروشی و متعاقب آن از فروش خرده فروشی به مشتریانش جلوگیری کند، یقیناَ به تجارت در خصوص مورد لطمه جدی وارد خواهد آمد. لذا اصل گردش آزاد کالا و طرح صنعتی نسبت به آن ها، تمام شده و خاتمه یافته تلقی گردد.
البته همانطور که در متن شق یادشده نیز تصریح شده است این مقرره در فرضی قابل اعمال است که کالاهای حاوی طرح صنعتی توسط صاحب آن یا با اجازه دارنده حق به بازار عرضه شده باشد. به عبارت دیگر چنانچه عرضه برای فروش اولیه توسط صاحب حق و یا با اجازه او نباشد، او می تواند در کلیه مراحل به استناد حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح مانع فروش های بعدی گردد.
نکته قابل ذکر دیگر اینکه هنگامی که سخن از خاتمه استفاده از حق به میان می آید، باید دید که آیا منظور خاتمه وجود این حق در بازارهای داخلی است یا منطقه ای و یا بین المللی ؟
در این رابطه کشورها رویه های مختلفی را اعمال می نمایند؛ قوانین ملی بعضی از کشورها خاتمه استفاده از حق را در سطح ملی به رسمیت می شناسند؛ یعنی به محض اینکه کالاهای مشمول حق مالکیت معنوی در بازار داخلی عرضه گردید این اصل اعمال گردیده و استفاده از آن به پایان می رسد.
در قوانین برخی دیگر از کشورها؛ خاتمه استفاده از حق در سطح منطقه ای به رسمیت شناخته شده است که ملاک عرضه کالا در بازارهای منطقه ای است؛ یعنی به مجرد اینکه کالاهای حاوی طرح صنعتی در یکی از کشورهای منطقه عرضه گردید، اصل خاتمه استفاده از حق مدنظر و اعمال می گردد.
برخی دیگر از کشورها نیز خاتمه استفاده از حق را در سطح بین المللی ملاک دانسته اند، و از نظر این دسته از کشورها عرضه در بازارهای بین المللی مناط اعتبار است؛ یعنی کالای مشمول حق در هر کجای دنیا عرضه گردید، این حق خاتمه یافته تلقی می گردد.
کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در خصوص مورد مقرره ای ندارد.
در ماده 6 موافقتنامه تریپس که تحت عنوان " خاتمه حقوق " است آمده است : از لحاظ حل اختلافات در چارچوب موافقتنامه حاضر، با رعایت مقررات مواد 3 و 4 هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به پرداختن به موضوع خاتمه حقوق مالکیت فکری به کار رود.
از آنجاییکه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در رابطه با این ماده مواجه با ابهاماتی بودند، در چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در روحه قطر در نوامبر سال 2001 میلادی بیانیه ای مشتمل بر 7 بند در خصوص موافقتنامه تریپس و بهداشت عمومی صادر شد. بند ( 5 ) این بیانیه دارای 4 قسمت است که قسمت چهارم آن مربوط به اصل یادشده و رفع ابهام از آن است. در این قسمت از بیانیه آمده است : " مفاد موافقتنامه تریپس در رابطه با " خاتمه استفاده از حق " در خصوص حقوق مالکیت معنوی به این معناست که هر یک از اعضاء با رعایت مفاد 3 و 4 درباره اصل دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملی، می تواند نظام خاص خود را برای خاتمه استفاده از حقوق مالکیت معنوی به وجود آورد، بنا به مقرره فوق که باب تفسیر مخالف را نیز ندارند، هر یک از کشورهای عضو مخیر گردیده اند که در این راستا در نظام حقوق داخلی خود نسبت به وضع مقررات اقدام نماید، بدون اینکه این مقررات در تناقض با مقررات موافقتنامه تریپس باشد.
بیانیه فوق روشنگر این مسئله است که اگر در قوانین ملی کشورهای عضو مقرره ای در مورد زوال حق وجود داشته باشد با توجه به مفاد ماده 3 موافقتنامه ( اصل رفتار ملی ) و ماده 4 ( اصل دولت کامله الوداد ) ، اتباع سایر کشورهای عضو سازمان تجارت نیز باید از آن برخوردار باشند.
در قوانین ملی کشورها و مقررات منطقه ای، این مقرره بویژه در رابطه با اختراعات آمده است.
این مقرره در شق ( 1 ) بند ( ج ) ماده 15 قانون مصوب 1386 و در رابطه با اختراعات آمده است.
قانونگذار حسب ماده 23 قانون یادشده، مقرره فوق را به طرح های صنعتی نیز تسری داده است.
نظر به مراتب فوق موارد ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- با توجه به شق یادشده قانونگذار موضوع خاتمه استفاده از حق را در بازار داخلی ملاک عمل قرار داده است؛ بدین توضیح که به محض اینکه محصول حاوی طرح صنعتی توسط صاحب حق یا با توافق و رضایت او در بازار داخلی ایران عرضه شد، اصل فوقق اعمال گردیده و استفاده از آن به پایان می رسد.
2- کالاهای حاوی طرح صنعتی باید با رضایت دارنده حق یا با توافق او به بازار عرضه شده باشد و در غیر این صورت مقرره فوق قابل اعمال نیست.
3- با توجه به اینکه در قانون ملاک دکترین " خاتمه استفاده از حق " عرضه کالاهای حاوی طرح صنعتی در بازار داخلی ایران است، لذا چنانچه این کالاها در خارج از بازار ایران عرضه شده باشد نافی حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع نسبت به آن ها نخواهد بود و طراح می تواند مانع از ورود آن ها به کشور گردد.
4- بهتر بود به جای بازارهای داخلی قانونگذار مطلق بازار یا بازارهای بین المللی را ملاک قرار می داد و این امر در رابطه با طرح های صنعتی خارجی که در داخل کشور به ثبت می رسد می تواند منافع کشور را با توجه به سطح توسعه یافتگی بهتر تامین نماید، بدین توضیح که اگر ملاک اعمال مقرره فوق عرضه در مطلق بازار و یا بازارهای بین المللی باشد، کالاهای حاوی طرح صنعتی که با اجازه دارنده حق یا با توافق او در بازارهای خارجی عرضه شده است، حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی نسبت به آن ها خاتمه یافته تلقی می گردد و به عنوان مثال به راحتی می توان نسبت به واردات آن اقدام نمود بدون اینکه نقض حقی صورت گیرد.
5- همان طور که در بند ( 4 ) توضیح داده شد یکی از نتایج مهم اعمال دکترین " خاتمه استفاده از حقوق " بحث واردات موازی است، بدین توضیح که اگر ملاک اعمال این حق عرضه کالاهای حاوی طرح صنعتی در بازارهای بین المللی باشد نتیجه این خواهد بود که چنانچه کالاهای طرح صنعتی در بازارهای بین المللی عرضه گردد و متعاقب آن به کشور متبوع دارنده کالاهای حاوی طرح وارد گردد، این واردات کاملاَ قانونی و مجاز بوده و از آن به عنوان واردات موازی یاد می گردد و در همین راستا تجارت این گونه کالاها نیز " تجارت موازی " می باشد؛ زیرا کالاها و خدمات مربوط که وارد شوند مورد صادرات نیز قرار می گیرند.
 


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران

تعریف شعبه و نمایندگی شرکت خارجی :


شرکت های خارجی که تمایلی به سرمایه گذاری مستقیم در ایران ندارند و صرفا به منظور فروش محصولات یا بازاریابی محصولات خود در ایران فعالیت دارند معمولاً به تأسیس شعبه یا نمایندگی اقدام می نمایند.
مهم ترین علتی که یک شرکت خارجی به تأسیس شعبه در کشور دیگری اقدام می نماید، بازاریابی است. صادرکنندگان اغلب به این نتیجه می رسند که تجارت از طریق شعب یا شرکت های فرعی بازارهای تازه ای را بر روی محصولات آنان می گشاید و در بر گیرنده عامل رشد قابل توجهی می باشد بنابراین برای تحقق چنین هدفی ممکن است شرکت خارجی به تأسیس شعبه یا شرکت فرعی اقدام نماید.
علاوه بر روش تأسیس شعبه که برای امر بازاریابی و صادرات محصول شرکت خارجی اتخاذ می گردد روش دیگری که برای شرکت های با امکانات محدودتر مورد توجه است انعقاد قراردادهای نمایندگی تجارتی می باشد در این روش که به خصوص به علت عدم امکان فعالیت وسیع در قالب شعبه استفاده می شود شرکت خارجی صادرکننده با انعقاد قراردادی، فروش، توزیع، ارائه خدمات و بازاریابی محصولات خود را از طریق اشخاص مستقر درکشورهای خارجی انجام می دهد که در بیشتر موارد این اختیار به صورت انحصاری اعطا می شود.
طبق موارد ۲ و ۴ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی، که به تصویب هیئت وزیران رسیده است شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماً موضوع و وظایف شرکت اصلی را درمحل انجام می دهد. فعالیت شعبه درمحل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.
" نماینده شرکت خارجی، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است. نمایندگی شرکت خارجی، نسبت به فعالیت هایی تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد، مسئولیت خواهد داشت."

• شرکت هایی که می توانند در ایران شعبه یا نمایندگی داشته باشند :
طبق ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی، شرکت های خارجی که درکشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل در کشور متبوع، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند :
1ـ ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
۲ـ انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود
۳ـ بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
۴ـ همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
۵ـ افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران
۶ـ ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری
۷ـ انجام فعالیت هایی که مجوزآن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی وغیره.

• مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت های خارجی درایران :
شرکت های خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران بایستی اسناد و مدارک زیر را تهیه و به اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ارائه نمایند:
۱. پرداخت هزینه تعیین نام به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشورجهت تعیین نام.
۲. تکمیل فرم تعیین نام.
۳. درخواست کتبی شرکت.
۴. تصویر مصدق اساسنامه شرکت، آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شده درمراجع ذیربط.
۵. آخرین گزارش مالی تأیید شده.
۶. گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت.

گزارش توجیهی شامل :
الف) اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت
ب) تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران
ج) تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه
د) برآورد نیروی انسانی ایرانی وخارجی مورد نیاز
ه) نحوه تأمین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امورشعبه
۷. ارائه معرفی نامه از دستگاه دولتی درصورتی که دارای قرارداد با آن دستگاه باشند.
۸. اظهارنامه ثبت شعبه شرکت خارجی
۹. تصدیق ثبت شرکت خارجی
۱0. اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی
۱۱. ارائه تعهدنامه دایربراینکه چنانچه مجوز فعالیت آن ها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود درظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه ومعرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند.
۱۲. کلیه اسناد شرکت که درکشور خارجی تهیه می گردد پس از تأیید مرجع ذی ربط (نظیر مرجع ثبت شرکت ها) وتأیید وزارت خارجه آن کشور بایستی به تأیید سفارت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و پس از ترجمه رسمی به فارسی و تأیید اداره فنی دادگستری اصل و ترجمه آن به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.


نوشته شده در : پنجشنبه 7 تیر 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

عربستان: امیدواریم وارد جنگ مستقیم با ایران نشویم/ موشک پرتاب شده به سمت ریاض ساخت ایران بود/ این موشک به واسطه کارشناسانی از سپاه و حزب‌الله به یمن قاچاق شد


عربستان: امیدواریم وارد جنگ مستقیم با ایران نشویم/ موشک پرتاب شده به سمت ریاض ساخت ایران بود/ این موشک به واسطه کارشناسانی از سپاه و حزب‌الله به یمن قاچاق شد
ما خواهان تحریم‌های جدید علیه ایران هستیم.

وزیر خارجه عربستان سعودی ضمن متهم کردن ایران به دست داشتن در حمله موشکی به ریاض مدعی شد که امیدواریم وارد جنگ مستقیم با ایران نشویم.

عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان سعودی در گفت‌وگو با شبکه سی ان بی سی در رابطه با موشکی که انصارالله یمن به سمت فرودگاه ملک خالد در ریاض پرتاب کرده‌اند، مدعی شد: موشک ساخت ایران بود و شبیه به موشکی بود که در 22 جولای به سمت شهر ینبع پرتاب شد. موشک به واسطه کارشناسانی از سپاه و حزب‌الله به یمن قاچاق شد و این کارشناسان بودند که هماهنگی‌های لازم برای حمله به عربستان را انجام دادند و این امر می‌تواند به معنای اعلام جنگ باشد.

به گزارش الجزیره، وی در ادامه با اشاره به این‌که «امیدواریم وارد جنگ مستقیم با ایران نشویم»، گفت که «عربستان سعودی از برخی بندهای توافق هسته‌ای ایران ناراضی است و ما خواهان تحریم‌های جدید علیه ایران هستیم» و در این‌باره مدعی شد: زیرا ایران از تروریسم حمایت می‌کند.

همچنین نماینده عربستان در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت مدعی دست داشتن ایران در حمله موشکی انصارالله یمن به عربستان سعودی شد.

در این نامه ضمن اشاره به این‌ ادعا که «قاچاق سلاح ایران به حوثی‌ها ادامه دارد»، ادامه داده شده است که «ایران در ساخت موشکی که به فرودگاه ملکت خالد پرتاب شد دست داشته است و این بعد از بررسی و تحقیق در مورد بقایای موشک تایید شد.»

به گزارش ایسنا، این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که امیر حاتمی وزیر دفاع کشورمان در این زمینه گفته است: دشمن از هر فرصتی برای اتهام زنی علیه ایران استفاده می‌کند و قطعا ما این مساله را رد می‌کنیم. بنا نیست هر اتفاقی در منطقه رخ می‌دهد، ایران را متهم می‌کنند البته این موارد از دشمن بعید نیست.

همچنین سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در واکنش به این ادعاها تاکید کرده است: ما امکان انتقال موشک به آنجا (یمن) را نداریم و موشک‌ها برای خودشان است.


نوشته شده در : یکشنبه 21 آبان 1396  توسط : درسا م.    نظرات() .

دفاع تیم ملی، کُند، پراشتباه و بی نظم


دفاع تیم ملی، کُند، پراشتباه و بی نظم
روزبه چشمی سرعت لازم برای بازی کردن در پست دفاع وسط را ندارد ودر دیدار مقابل پاناما اشتباهات زیادی داشت. او که در پست هافبک دفاعی بازیکن بسیار قابلی است در دفاع میانی تیم ملی موفق نبود.

کی روش هنوز موفق نشده جایگزینی برای سیدجلال حسینی و پژمان منتظری پیدا کند و در دیدار مقابل پاناما هم ناموفق بود.

 دفاع تیم ملی در دیدار مقابل پاناما در معدود حملات تیم حریف بسیار پراشتباه عمل کرد. اشتباهاتی که از دقیقه اول شروع شد و روزبه چشمی نقشی مهم در آن داشت تا به تقدیم پنالنی به پاناما هم رسید. اشتباهاتی که در نیمه دوم هم ادامه داشت.

این اتفاق حتما به کی روش ثابت کرده که همچنان باید به دنبال جایگزینی برای لیدرهای خط دفاعی اش باشد.

سرمربی پرتغالی تیم ملی مدت هاست به دنبال جایگزینی برای زوج جلال حسینی و پژمان منتظری می گردد. زوج کم اشتباهی که البته پا به سن گذاشته اند و شاید نمی توانند نقطه اتکای خوبی برای 90 دقیقه جام جهانی باشند.


 کی روش در جام ملت های آسیا پورعلی گنجی را به خوبی پیدا کرد و پس از آن بازیکنان زیادی را برای این پست امتحان کرد.او از جا به جایی بازیکنانخط میانی به خط دفاع ابایی نداشت و اما موفق نبود.

او در این مدت از پورغاز کنعانی زادگان و ... برای تیم ملی دعوت کرده و در چند بازی از محمد انصاری استفاده کرده است.استفاده از محمد انصاری نشان می دهد که او نزدیک ترین بازیکن به تیم ملی است اما به هرحال کی روش او را خط زد و نام چشمی را در فهرست نوشت.

اما روزبه چشمی سرعت لازم برای بازی کردن در پست دفاع وسط را ندارد ودر دیدار مقابل پاناما اشتباهات زیادی داشت. او که در پست هافبک دفاعی بازیکن بسیار قابلی است در دفاع میانی تیم ملی موفق نبود.

البته باید صبر کرد و دید که کی روش چند بار دیگر به چشمی فرصت می دهد اما به نظرمی رسد که او هم گزینه خوبی برای جایگزینی زوج دفاعی ایران نباشد.

پیش بینی اصلی در مورد خط دفاعی ایران این است که پورعلی گنجی فیکس بازی می کند و کی روش یکی از زوج جلال حسینی و منتظری را کنارش بازی خواهد داد هرچند که شاید همچنان به دنبال جانشینی برایشان بگردد


نوشته شده در : یکشنبه 21 آبان 1396  توسط : درسا م.    نظرات() .

پیاده رَوی اربعین و اثر آن بر توسعه گردشگری مذهبی


پیاده رَوی اربعین و اثر آن بر توسعه گردشگری مذهبی
در این راه پیمایی زایران مسیر نجف به کربلا به طول 80 کیلومتر را با پای پیاده و در مدت سه روز طی می کنند. یا انجام سنن دینی و تعمیق روحیه همکاری و توسعه روابط انسانی...

منوچهر جهانیان
رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم وفرهنگ

 ادیان از سپیده‌ دم تاریخ تاکنون به مثابه جهان‌بینی آسمانی و روحانی و در پیوند با مفاهیمی چون بدایت و غایت حیات انسان و چگونگی و فرجام هستی پاسخ‌هایی ارائه كرده اند.

دین و مذهب از گذشته تاکنون همواره آمیخته و همسو و هماهنگ با تمدن و فرهنگ و توسعه جوامع از سویی و در ارتباط با مقوله گردشگری از سویی دیگر بوده است. منابع و مستندات موجود، قدیمی‌ترین سفرها را گردشگری دینی نامیده‌اند که در راستای اعتقادات جاری ادوار مختلف تاریخی و تمسک به یک دین و مذهب شکل گرفته است.

در زمان‌های قدیم و در شرایطی که بشر از سیستم حمل‌و‌‌نقل پیشرفته برخوردار نبوده و به راحتی نمی‌توانسته از نقطه‌ای به نقطه دیگر جهان سفر کند، سفرهای دینی در میان مردم رواج داشته و ایمان دینی و جستجوی معنا نقطه آغاز پیمودن سفرهای دشوار و سخت در آن دوران محسوب می‌شود.


در دین مبین و نورانی اسلام نیز همچون دیگر ادیان، سفرهای مذهبی و زیارت امامان معصومین علیهم‌السلام رواج داشته و مسلمانان در مناسبت‌های گوناگون به اماکن مقدسه سفر می‌کنند.

«اربعین» که مصادف است با چهلمین روز شهادت امام حسین(ع) وشهدای مظلوم كربلا از جمله رویدادهای مذهبی ویژه در دین اسلام و به‌ویژه شیعه است که نه تنها به عنوان تنها مراسم چهلم امام معصوم و حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام برگزار می‌شود، بلکه به عنوان نشان و نماد ایمان و باور دینی در دین اسلام از قول امام معصوم علیه‌السلام بیان گردیده است.

در این راه‌پیمایی زائران حسینی مسیرِ نجف به کربلا به طول ۸۰ کیلومتر را پیاده، در مدت سه روز در یک راهپیمایی آمیخته با به‌جاآوردن سنت دینی، تعمیق روحیه همکاری و همیاری، توسعه روابط دینی و انسانی طی می‌کنند و آمارها حکایت از این دارند که در سال‌های اخیر و با فراهم شدن شرایط نزدیك به ٢٠میلیون نفر در این ابررویداد مذهبی و گردشگری شرکت می‌کنند که همین موضوع می‌تواند موضوع پژوهش و رساله‌های دانشجویی در حوزه‌های مختلف علوم انسانی و به‌ویژه رشته‌های گردشگری باشد.

همان‌گونه که بیان شد گردشگری دینی از جمله مهم‌ترین گونه‌های گردشگری در جهان است که انگیزه اصلی آن به جهت باورها و اعتقادات دینی همواره توسعه‌دهنده گردشگر در جهان بوده و سبک و سیاق آن با سایر گونه‌های گردشگری متفاوت است. به طوری‌که در سال‌های اخیر افراد با گرایش‌های مختلف نیز به این‌گونه گردشگری علاقه‌مند شده‌اند.

با توجه به طیف انگیزه‌های گوناگونی که در سفر به اماکن مقدس وجود دارد، پیاده‌روی اربعین به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای گردشگری دینی در سال‌های اخیر توانسته است در توسعه گردشگری کشور عراق سهم به‌سزایی ایفا نماید. چه بسا حضور میلیون‌ها نفر در سرزمین عراق که به عنوان یکی از مناطق ناامن خاورمیانه در جهان مطرح است، خود عنصری است که خواهد توانست ذهنیت‌های منفی به وجود آمده را که خود عامل مهمی در مراودات سیاسی و منطقه‌ای به شمار می رود، تقلیل دهد.

باورها و اعتقادات دینی همواره سرچشمه ایجاد فرهنگ‌های گوناگون در جهان بوده و حتی در دوران کنونی نیز که برخی از آن به دوره رشد مادی‌گرایی تعبیر می‌کنند، صنعت گسترده و پیچیده گردشگری در جهان را تحت‌تأثیر خود قرار داده است.

رویداد پیاده‌روی اربعین از جمله رویدادهای مهم گردشگری و به مثابه یکی از بزرگترین گردهمایی مسالمت‌آمیز، هدفمند و معناجویانه جهان است که در راستای باورها و اعتقادات دینی صورت می‌گیرد و هرساله با حضور میلیون‌ها نفر از تمام نقاط جهان در عراق به وقوع می پیوندد، به‌طوری‌که میلیون‌ها نفر در چنین رویدادی در مسیرهای منتهی به مضجع شریف ونورانی و ملجأ و مأوای میلیون هاعاشق ،دلداده سید الشهداء، سرزمینی كه عظیمترین حماسه الهی رخ داده و نیز در شهر نجف اشرف ودرجواربارگاه منورامام علی(ع) گرد هم می‌آیند که در نوع خود کم نظیر و بی سابقه تلقی شده است.

معیارهای بسیاری در جهت توسعه گردشگری بیان می‌شوند، از جمله می‌توان به برگزاری رویداد خاص در صنعت گردشگری اشاره کرد، به‌طوری‌که امروزه کشورها در جهان از ایجاد رویدادهای مختلف و برگزاری فستیوال‌ها برای جذب گردشگر بهره می‌گیرند.


رویدادها در سال‌های اخیر به عنوان یکی از پردرآمدترین و سودآورترین گونه‌های گردشگری به شمار می‌رود. در این زمینه پیاده‌روی اربعین به عنوان یک رویداد مهم دینی به عنوان یک جریان مردم‌محور و برآمده از ایمان و اعتقادات دینی آحاد جامعه در حال انجام است و شیعیان منطقه نقش مهمی در برگزاری این رویداد دارند.

از سوی دیگر اعتقاد و باور دینی مردم عراق در نقاط مختلف این کشور در راستای مهمان‌نوازی و استقبال از زائران اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام، خود به یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری دینی کشور عراق در رویداد اربعین تبدیل شده است و این موضوع پذیرش و مشارکت جامعه میزبان از گردشگر است که به عنوان یكی ازمباحث كلیدی درتوسعه گردشگری به شمار می‌رود.

پیاده‌روی اربعین و حضور با شکوه جمع کثیری از مسلمانان از سراسر جهان توانسته است مسیر جدیدی را درتوسعه گردشگری دینی به عنوان یک برند گردشگری دینی برای کشور عراق به همراه داشته باشد. به ویژه به دلیل گسترش و رواج حجم کثیری از اطلاعات در انواع رسانه‌ها، در سال‌های اخیر افراد غیرمسلمان هم برای حضور در این رویداد دینی حضور پیدا کرده‌اند.

شواهد حاکی از این مطلب است که گردشگری دینی به دلیل وجود انگیزه‌های دینی و اعتقادی رواج و گستره بیشتری در مقایسه با سایر گردشگری در جهان دارد. لذا اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی که در جهت توسعه گردشگری گرفته می‌شود در بازه بلندمدت بسیار نتیجه‌بخش خواهند بود.

از این رو می‌توان ایجاد تصویر ذهنی از حضور میلیون‌ها نفر در مسیر پیاده‌روی اربعین و نیز حضور در بارگاه مطهر حضرت اباعبدالله‌حسین‌علیه‌السلام را به عنوان کلید موفقیت و دروازه ورود به سایر اقدامات توسعه گردشگری درراستای بهره مندی معنوی وسیردرافاق وانفس برای رسیدن به سعادت وكمال وتعالی انسانی دانست. 


نوشته شده در : یکشنبه 21 آبان 1396  توسط : درسا م.    نظرات() .

جان بولتون: ممکن است ولیعهد سعودی به سرنوشت شاه ایران دچار شود


جان بولتون: ممکن است ولیعهد سعودی به سرنوشت شاه ایران دچار شود
بولتون: قاسم سلیمانی نتیجه کمک های دولت اوباما به ارتش و شیعیان عراقی برای جنگ با داعش را به نفع منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه مصادره کرد.

"جان بولتون" سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل و یکی از تندروترین سیاستمداران محافظه کار آمریکا نسبت به سرنوشت اصلاحات سیاسی در پیش گرفته شده از سوی "محمد بن سلمان" ولیعهد سعودی ابراز نگرانی کرد.

 بولتون که در نشست هفتگی وب سایت محافظه کار"بریت بارت نیوز" سخن می گفت با اشاره به تلاش های ولیعهد سعودی برای پاکسازی رقبا و تثبیت قدرت سیاسی خود در پادشاهی سعودی گفت هنوز نسبت به نتیجه این اقدامات تردید دارد و مطمئن نیست که ولیعهد سعودی توانسته باشد قدرت خود را درون هیات حاکمه سیاسی تثبیت کرده باشد.

به گفته بولتون: نباید تاریخ را فراموش کرد و سرنوشت شاه ایران را هنگامی که می خواست کشورش را به سرعت مدرنیزه کند، از یاد برد که منجر به  سقوط او و ظهور پدیده ای سیاسی همچون "آیت الله خمینی" شد.

بولتون درباره دستگیری عده ای از شاهزاده ها از جمله "ولید بن طلال" و این گمانه که این دستگیری ها در راستای جلوگیری از پمپاژ پول به گروه های تندرو اسلامگرا بوده است، گفت: ممکن است چنین بوده باشد. من همه آنها را نمی شناسم اما ممکن است عده ای از آنها به گروه های تروریستی کمک مالی داشته اند، اما با این کارها ممکن است گروه های وهابی تحریک شده و در مقابل تلاش ها برای کاهش و نابودی قدرت شان، کاری انجام دهند.

این سیاستمدار تندرو آمریکایی همچنین نسبت به عدم هماهنگی در استراتژی خاورمیانه ای آمریکا بین بخش های حاکمیتی این کشور همچون وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی، ابراز نگرانی کرد.

بولتون همچنین نسبت به گسترش نفوذ ایران در پی شکست های پی در پی اخیر داعش در عراق و سوریه ابراز نگرانی کرد و از استراتژی دولت اوباما در تجهیز ارتش و نیروهای شیعه عراق برای مقابله با داعش انتقاد کرد، چون به ادعای او نتیجه این کمک های آمریکا در عمل به وسیله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  و به نفع منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه، مصادره شد.

جان بولتون
نوشته شده در : یکشنبه 21 آبان 1396  توسط : درسا م.    نظرات() .

سپنتا و مصائب قانون غیرشفاف


سپنتا و مصائب قانون غیرشفاف
همزمان با این اتفاق، یکی از نامزدهای شکست خورده، دست به شکایت می‌برد؛ ابتدا به فرمانداری و سپس به استانداری؛ وقتی از پاسخ هیچ کدام از این مراجع قانع نمی‌شود به سراغ دیوان عدالت اداری می‌رود...

سید محمد حسین هاشمی همه چیز به یک ابلاغیه بر می‌گردد؛ به این نظر آیت‌الله جنتی، در زمان بررسی صلاحیت‌ کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.» مستمسکی برای شکایت یکی از بازماندگان شورای شهر یزد برای ارائه نامه‌ای به دیوان عدالت اداری. شکایت از اینکه «سپنتا نیکنام» به عنوان یک زرتشتی به شورای شهر راه یافته و نباید برود. اتفاقی که از 13 شهریور ماه آغاز شد و امروز، نه به طور کامل که موقتی، حل شد. اتفاقی که باعث شد، پرخبرترین چهره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای سال 92، نه از تهران و مشهد و اصفهان و شیراز و تبریز، که از یزد باشد.


گام اول؛ نامه‌نگاری یک شکست خورده
خیلی‌ها بر این باورند که اگر ماجرای سپنتا نیکنام مانند دوره دوم شورا، در سکوت و بدون هیاهوی خبری اتفاق می‌افتاد، کار به اینجا نمی‌کشید؛ به اینجا که حداقل روزی یک خبر از ماجرای عضو زرتشتی شورای شهر یزد در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شود؛ در جلسه سران قوا درباره‌اش مذاکره شود؛ موضوع نامه‌نگاری رئیس‌جمهوری به رهبری پیش کشیده شود؛ تاییدها و تکذیب‌های متعدد، به گوش برسد؛ نمایشگاه مطبوعات را درگیر کند؛ در نشست «وظایف متقابل حوزه علمیه و نظام جمهوری اسلامی در پرتو قانون اساسی» سوال بعضی از طلاب باشد و چندین و چند اتفاق دیگر. اما این ماجرایی که حالا خیلی‌ها درگیر آن شده‌اند از کجا شروع شد. نیکنام در انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، رای حدود 22 هزار یزدی را از آن خود کرد تا به عنوان نفر هفتم راهی این شورا شود.

همزمان با این اتفاق، یکی از نامزدهای شکست خورده، دست به شکایت می‌برد؛ ابتدا به فرمانداری و سپس به استانداری؛ وقتی از پاسخ هیچ کدام از این مراجع قانع نمی‌شود به سراغ دیوان عدالت اداری می‌رود. آنجا اما با استناد به همان ابلاغیه که در ابتدای این گزارش آمد، سپنتا نیکنام به مرخصی اجباری یا همان تعلیق فرستاده می‌شود. آغازی برای یک ماجرا که کلاف‌اش پیچیده است.


آغاز کشمکش‌ها
به مجرد این اتفاقات، بحث‌ها بر سر چرایی کنار گذاشته شدن یک عضو زرتشتی از شورای شهر یزد بالا گرفت. شاید یکی از اولین‌ واکنش‌ها را هم بتوان به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت داد که ابلاغیه آیت‌الله جنتی درباره رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد و مستقیما به هیات نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و تغییری در آن صورت نگیرد.

از سوی دیگر، رئیس شورای شهر یزد هم در اولین جلسه بعد از این اتفاق، به صراحت اعلام کرد که در صورت قطعی شدن این حکم، به نشانه اعتراض استعفاء خواهد کرد. همزمان، بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، نمایندگان مجلس و بعضی اعضای دولت هم به این اتفاق واکنش نشان دادند تا عملاً کشمکشی سیاسی بر سر یک عضو شورا که همواره تاکید می‌شده و می‌شود که نباید سیاسی باشد، اتفاق بیافتد. اما این‌ها برای آنکه نیکنام، در شورا بماند، کافی نبود. این کشمکش‌ها بیشتر از یک ماه به طول انجامید و هر روز یک برگ جدید به این پرونده قطور اضافه می‌شد. مروری به اخبار مرتبط با این موضوع، به روشنی نشان می‌دهد که موضوع سپنتا از ابتدای مهرماه تا همین امروز، یکی از مهمترین خبرهای شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها بوده است.

موضوعی که در یک سوی خود، آن‌هایی را می‌گنجاند که می‌گفتند رای مردم، ملاک است و باید رعایت شود و آن‌ها خواستند که یک زرتشتی برای یک بار دیگر نماینده‌شان در شورای شهر باشد و در سوی دیگر، میزبان آن‌هایی بود که از سکوت قوانین و بعضی نظریات عالمان دین استفاده می‌کردند و با توسل به ماجرای ضرورت عدم ولایت غیر مسلمان بر مسلمان، تلاش می‌کردند تا خود را محق این کشمکش بدانند.

شاید یکی از این جمع را بتوان آیت‌‌الله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان دانست که حکم صادر شده برای سپنتا نیکنام را، قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت دانست. او بر اینکه تاکید کرده که فقهای شورای نگهبان هر زمان که صلاح بدانند، می‌توانند تفسیر جدیدی از قوانین ارائه دهند و بر اساس تفسیر جدیدشان از قوانین، کسی را که پیش حتی از سوی خود شورای نگهبان یا هر نهاد دیگری تایید صلاحیت شده بود و حتی اکنون نمایندگی مردم را بر عهده دارد، رد صلاحیت کنند. این عضو شورای نگهبان حتی در این مصاحبه که با خبرگزاری تسنیم داشت به این موضوع هم اشاره کرد که تلاش برای برگرداندن این رای، مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعاً در برابر آن می‌ایستد.


قانون، حلقه مفقوده ماجرا
فقط کافی است یک بار به آنچه اتفاق افتاد، نگاهی عمیق بیاندازیم تا به روشنی دریابیم که ماجرا، به واسطه یک خلاء قانونی به وجود آمده که به روشنی امکان مرتفع شدنش وجود دارد. واقعیتی که وجود دارد این است که اگر به حرف هر دو سوی این کشمکش بدون هیچ گونه سوگیری از قبل نگاه کنیم، می‌بینیم که هر دو به بخشی از قانون‌های موجود در کشور متمسک می‌شوند. به عبارت دیگر، هر دو طیف، قانون را با نگاه خود روایت می‌کنند و به همین دلیل هم تلاش می‌کنند تا حقانیت خود را به روشنی ثابت کنند.

اعضای شورای نگهبان و به طور مشخص سخنگوی این شورا می‌گوید که «شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر‌گاه مصوبه‌ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.» و از سوی دیگر، محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید می‌کند که «تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها التزام عملی به اسلام را یکی از شرایط ثبت نام در انتخابات شورای شهر عنوان کرده است، در این قانون سوگند به کتاب آسمانی ادیان دیگر توسط اقلیت‌ها نیز آورده شده است.» در کنار این‌ها می‌توان به این صحبت محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران هم اشاره داشت که در مقابل استدلال کدخدایی، سخنگو شورای شهر می‌گوید: «ما آیین‌نامه داخلی مجلس را در تفسیر قانون‌اساسی نباید مؤثر بدانیم. قانون‌اساسی ما فوق قوانین عادی است و هیچ قانون عادی نمی‌تواند نقض کننده قانون‌اساسی باشد.

در اینجا می‌گوییم این آیین‌نامه داخلی مجلس است که ایراد دارد و باید رفع بشود. اینکه بخواهیم با استناد به آیین‌نامه اصول قانون‌اساسی را تفسیر کنیم کار بی‌معنا و بی‌وجهی انجام داده‌ایم که پذیرفته نیست. نمی‌شود ما بیاییم و یک قانون مافوق را براساس قوانین مادون آن تفسیر کنیم.». از سوی دیگر نباید از این گفته محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری هم غافل شویم که امروز، در جمع خبرنگاران گفت: «نمی‌توانیم ناگهان قانون را تغییر دهیم بلکه باید هر قانونی که در زمان معین به تایید شورای نگهبان رسیده، از نوعی اعتبار برخوردار باشد تا همه کشور و نهادهای مختلف روی آن حساب باز کنند.» کنار هم قرار دادن تمام این‌ها می‌تواند تنها یک نتیجه را به دنبال داشته باشد و آن اینکه، قانون در این مورد روشن نیست و به احتمال بسیار، همین ضعف هم باعث شده این موضوع تا حالا ادامه پیدا کند.

حل موقتی، مسکنی برای ماجرا
حالا، امروز به نقل از رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری خبری منتشر شده که نشان می‌دهد ماجرای نیکنام، نه به طور کامل که به صورت موقتی حل شده است. محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت از توافقات مثبت بین دو قوه مقننه و قضاییه خبر داده و گفته: «با توجه به اینکه نظارت بر برگزاری انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است، مجلس از ابتدا موضوع مربوط به آقای نیکنام را دنبال کرده و خوشبختانه به توافقات خوبی نیز با قوه‌قضائیه رسیده‌اند.» با این تفاسیر به نظر می‌رسد که حالا، کار به جایی رسیده که سپنتا نیکنام لااقل تا زمانی که قانون تغییری نداشته باشد، می‌تواند به عنوان عضو شورای شهر یزد، فعالیت کند.

اما اگر به دقت به ماجراهای این یک ماه و نیم نگاه کنیم می‌بینیم که یک توافق ضمنی بین مجلس و قوع قضاییه، گرچه شاید بتواند موضوع نیکنام را برای شورای شهر پنجم حل کند، اما عملاً امکان اینکه مشکل را برای همیشه مرتفع کند نخواهد داشت.

تجربه تاریخی نشان داده که در بسیاری از مواقع، زمانی که یک موضوع در دنیای سیاست ایران، پررنگ می‌شود و به صدر اخبار می‌آید، بعد از مدتی کشمکش و در صورت یافتن راه حلی موقتی و فروکش شدن توجهات، عملاً تا روزی که دوباره مشکلی مشابه به وجود آید، به فراموشی سپرده می‌شود. در این شرایط بعید نیست که در صورت عدم تغییر و یا اصلاح قانون، این اتفاق، در انتخابات‌های بعدی هم تکرار شود.


نوشته شده در : یکشنبه 21 آبان 1396  توسط : درسا م.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات